ePub, PDF Nowy wspanialy zolnierz Available

Nowy wspanialy zolnierz (ePub)

E-Book Nowy wspanialy zolnierz by Lukasz Kamienski is now ready.

What's Inside

E-book in high quality for reading online or print
Popular formats for various devices: PDF, ePub, FB2, Mobi (Kindle), DOC (MS Word)
The fastest servers to download

About eBook

eBook Description

Jest to ksi??ka nie tylko o przysz?o?ci ameryka?skiej wojny i ameryka?skiego ?o?nierza, do jakiej doprowadz? wspó?czesne badania naukowe, ale te? o tera?niejszo?ci i przesz?o?ci. Jej przedmiotem nie jest rozwój systemów broni, lecz badania i innowacje umo?liwiaj?ce wp?ywanie na umiej?tno?ci, zdolno?ci, emocje i sprawno?? cz?owieka. Rewolucja biotechnologiczna w takich dziedzinach jak mi?dzy innymi psychofarmakologia, neurobiologia, bioelektronika, genetyka i in?ynieria genetyczna prowadzi do konstruowania „nowego wspania?ego ?o?nierza”. Jednocze?nie wy?aniaj?cy si? przysz?y ameryka?ski sposób prowadzenia wojny b?dzie urzeczywistnieniem wielu wizji fantastyki naukowej.Gdy próbuj? sobie wyobrazi? ameryka?skiego ?o?nierza przysz?o?ci, widz? bohaterów ?wiata wykreowanego przez Williama Gibsona w kultowej cyberpunkowej powie?ci Neuromancer (1984). B?dzie jak Case – g?ówny bohater i haker – nie tylko zanurzony w wirtualnym ?wiecie cyfrowej komunikacji w czasie rzeczywistym, bo to ju? si? dokona?o, ale te? rekonfigurowany za pomoc? farmaceutyków, bionicznych implantów i interwencji genetycznych. W ?wiecie Gibsona technicznie ulepszani ludzie staj? si? superistotami. Amerykanie pragn? super?o?nierzy. To ksi??ka o ?o?nierzu jako istocie ludzkiej, który w obliczu eksplozji i ekspansji technologii wzmacniaj?cych jego parametry fizyczne i psychiczne ulega post?puj?cej instrumentalizacji, wyzbywaj?c si? tradycyjnie rozumianego i prze?ywanego cz?owiecze?stwa. Praca ta umacnia pozycj? Autora jako naukowca o nies?ychanej erudycji, umiej?tno?ci multidyscyplinarnej analizy z?o?onych zjawisk spo?ecznych, a przy tym potrafi?cego w wartki i przyst?pny sposób pisa? o skomplikowanych problemach wspó?czesnego ?wiata. Z recenzji dr. hab. Artura Gruszczaka, prof. UJInstytut Nauk Politycznych i Stosunków Mi?dzynarodowych UJ

eBook Info

Author
Title
FormateBook, (torrent)En
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
File size7.1 Mb
ISBN978-8323337287
GanreContemporary Fiction
Release date 01.01.2014
Pages count532
Book rating4 (1 votes)

Download Nowy wspanialy zolnierz (ePub)

nowy_wspanialy.epub nowy_wspanialy.epub
Source: Share-Spare
Format: ePub
Size: 9,3Mb

Download
224553_nowy_wspanialy.pdf 224553_nowy_wspanialy.pdf
Source: FreeDocFinder
Format: PDF
Size: 13,8Mb

Download
nowy_wspanialy_[freedocfinder].mobi nowy_wspanialy_[freedocfinder].doc
Source: FreeDocFinder
Format: Mobi
Size: 15,0Mb

Download
freedocfinder-nowy_wspanialy.zip freedocfinder-nowy_wspanialy.zip
Source: «United GOV»
Format: ePub + PDF
Size: 6,8Mb

Download
nowy_wspanialy.epub nowy_wspanialy.epub
Source: FileFetcher
Format: ePub
Size: 8,3Mb

Download

Related e-Books